Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
21 - 12 - 20

Aandacht voor resultaat

In mei 2018 werd het collegeprogramma 2018-2022 gepresenteerd met de titel ‘Vol vertrouwen vooruit’ Hierin staat dat het college van burgemeester en wethouders dichtbij, slagvaardig en samen gaat bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk Goes. Het college ziet Goes als daadkrachtige verbinder. Initiatiefrijk binnen onze eigen gemeente, de Bevelanden én de provincie Zeeland. Deze ambities zijn uitgewerkt in de thema’s bestuur en financiën, ruimte en economie, sociaal domein, onderwijs, sport & cultuur en milieu. Na twee en een half jaar kijken de collegeleden terug en vooruit: wat is er bereikt, waar zijn we mee bezig en wat gaan we nog aanpakken?

Meer weten? Het volledige collegeprogramma vindt u op www.goes.nl/collegeprogramma.

Margo Mulder, burgemeester: ‘Veilig en leefbaar’
‘Goes wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en daarom voeren we ieder jaar een aantal integrale controles uit. Samen met de politie, Belastingdienst en de Regionale Uitvoeringsdienst bezoeken we dan verschillende bedrijven. We kijken of zij zich aan de regels en wetten houden en geen strafbare feiten plegen.’

‘De gemeente veilig en leefbaar houden is een belangrijk speerpunt in het collegeprogramma. Met het uitvoeren van integrale controles blijven we daarom doorgaan. We zetten ook in op buurtbemiddeling met SMWO en stellen een visie op om de binnenstad veilig te houden. Verder willen we inwoners bewuster maken van en meer betrokken maken bij de veiligheid in hun eigen buurt.’

En verder:

 • Aanpak van personen die verward gedrag vertonen
 • Het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne in Goes-West

 Joost de Goffau, wethouder: ‘Resultaten zijn zichtbaar’
‘Op het gebied bewegen, wonen, jeugd en klimaat zetten we stappen. Samen met inwoners en betrokken partijen is bepaald wat we willen bereiken en hoe. De uitvoering is in volle gang!‘

‘Goes wil groeien. Het woningbouwprogramma stemmen we af op vraag en kansen. Het regionale woonbeleid werken we uit voor doelgroepen zoals lage en middeninkomens, mensen met een zorgvraag en arbeidsmigranten. Er is aandacht voor gemeentelijke lasten voor bedrijven en we willen onze positie in Zeeland verbeteren. Omdat bewegen gezond is, maar sporten niet altijd vanzelfsprekend, werken we eraan dat iedereen met plezier kan bewegen. Het centrum voor jeugd en gezin ontwikkelt met onderwijs en huisartsen een werkwijze waardoor jongeren, kinderen en gezinnen eerder hulp kunnen vragen in de eigen omgeving. Doordat we problemen eerder oplossen verwachten we de jeugdzorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Goes wil energieneutraal zijn in 2045. Hiervoor investeren we onder meer in bewustwording en samenwerking.’

En verder:

 • Bedrijvenpark Deltaweg voortvarend en duurzaam ontwikkeld
 • Er wordt gebouwd waardoor we met ca. 300 inwoners per jaar groeien
 • Onderzoek woonbehoefte
 • Op locaties waar tijdelijk geen andere bestemming voor is wekken we duurzame energie op.
 • Samenwerking om meer mensen aan het bewegen te krijgen
 • Stimuleren verduurzaming woning of bedrijf met subsidies, leningen, advies en informatie
 • Starterslening voor eerste woning

Cees Pille, wethouder: ‘We zitten allesbehalve stil’

‘We hebben samen veel bereikt op verschillende gebieden, zoals verkeer, openbare ruimte en cultuur. Zo is in april de spooronderdoorgang geopend, is er een mooi gerenoveerd buurthuis de Pit, gaat de verhuizing van de bibliotheek door en pakken we op verschillende locaties wateroverlast aan. We zitten allesbehalve stil en blijven investeren in onze mooie gemeente. Ik ben trots op de goede samenwerking en resultaten in de binnenstad tijdens de coronamaatregelen. Ik gun Goes een prachtig Programma Binnenstad 2030, de visie die we samen met inwoners en ondernemers gaan maken. Met een breed cultureel aanbod en ruim baan voor horeca, winkels en wonen.’

En verder:

 • Renovatie veersteiger in Wolphaartsdijk
 • Wijziging bedrijfsstructuur Omnium
 • Plaatsing radarcontrole borden bij toegangswegen
 • Bodemsanering Stadshaven
 • Aanpak ledverlichting in de openbare ruimte
 • Coronamaatregelen terrassen en voetgangersgebied
 • Extra aanpakken van zwerfafval
 • Visie programma Binnenstad 2030
 • Nieuw themajaar 2021
 • Gebiedsvisie Veerse Meer
 • Groot onderhoud sluis en bruggen

André van der Reest, wethouder: ‘Iedereen moet mee kunnen doen’

 ‘Tegengaan van eenzaamheid is een belangrijk punt. We zijn aangesloten bij de landelijke coalitie ‘Eén tegen Eenzaamheid’ en organiseerden lokale bijeenkomsten om verschillende partijen samen te brengen. Door het coronavirus, heeft dit onderwerp extra onze aandacht. Door krachten te bundelen en van elkaar te weten welke initiatieven er zijn, kunnen we eenzaamheid gerichter aanpakken en verminderen’.

‘In Goes moet iedereen mee kunnen doen, met of zonder beperking. Daarom hebben maakten we samen met onze toegankelijkheidsambassadeurs een start met het toegankelijker maken van onze gemeente. We pakken gemeentelijke gebouwen aan en maken extra invalideparkeerplaatsen. Ook bij de aanpak van speeltuinen gaan we standaard toegankelijkheid meenemen. Volgend jaar willen we al onze locaties voor iedereen toegankelijk hebben, herkenbaar door het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.’

En verder:

 • Tiny Forests, bijenhotels, een wijktuin, natuurvriendelijke oevers en sedumdaken vergroten biodiversiteit
 • We hebben twee werk-leerbedrijven
 • We voldoen aan de wet Banenafspraak
 • Er is een Mantelzorg- en een Alzheimercafé
 • Nota Armoede en Schulden en verstevigd sociaal beleid
 • Rookvrije generatie: steeds meer locaties rookvrij
 • Burger- en overheidsparticipatie wordt een vast onderdeel van onze manier van werken
 • We zetten in op goede onderwijshuisvesting